Čo je to vzdelávanie hrou?

Čo je to hra?

Všetky hry majú spoločné štyri definujúce charakteristiky – cieľ, pravidlá, systém spätnej väzby a dobrovoľnú účasť[1]:

Čo je to vzdelávanie založené na hre?

Vzdelávanie založené na hre (z angl. game-based learning) je prístup k učeniu umožňujúci študentom „skúmať relevantné aspekty hier vo vzdelávacom kontexte, ktorý je daný učiteľom“[2]. Inými slovami, je to proces hrania sa s definovanými študijnými cieľmi a výsledkami. Podľa platformy EdTechReview je tento prístup k vzdelávaniu navrhnutý tak, aby „udržoval v rovnováhe tému, hranie a schopnosť hráča zapamätať si a aplikovať danú tému v skutočnom svete“[3]. V hrách môžeme činiť rozhodnutia a cvičiť si reakcie a postupy, ktoré neskôr môžeme aplikovať na situácie v skutočnom svete.

Študenti pri vzdelávaní založenom na hre napĺňajú ciele prostredníctvom hry, nie pred ňou. Základnou ideou tohto prístupu je učenie pomocou opakovania, zlyhávania a napĺňania cieľov – princípov, na ktorých sú hry stavané. Táto metóda sa dá použiť pri akomkoľvek type hry – digitálnej, v reálnom živote alebo stolovej.

Aby bolo vzdelávanie založené na hre efektívne:

Úloha pedagóga

Aká je úloha pedagóga v prostredí vzdelávania založeného na hre? Hanghøj (2013) tvrdí, že učitelia pri uľahčovaní učenia sa prostredníctvom hier prechádzajú medzi týmito štyrmi rolami. Sú to roly inštruktora, tvorcu hry, sprievodcu a vyhodnocovateľa[4]:

  1. Inštruktor plánuje a vysvetľuje všeobecné ciele hry vzhľadom na konkrétne učebné ciele.
  2. Tvorca hry vysvetľuje pravidlá, úlohy, roly, ciele a dynamiku hry z pohľadu hráčov. Pedagóg musí chápať, ako sa daná hra hrá a ako reagovať na interakcie študentov s hrou.
  3. Sprievodca počas hry vedie študentov k dosiahnutiu konkrétnych učebných cieľov a odpovedá na otázky, ktoré študenti pri hraní majú.
  4. Vyhodnocovateľ opätovne odohrá relevantné časti hry a poskytuje kompetentnú odozvu na reakcie študentov. Vyhodnocovateľ hru znova prejde a položí hodnotiace/reflexívne otázky.

Hanghøj však zároveň pripomína, že tieto roly by nemali byť brané ako „ideálne typy“ alebo „normatívne ciele“ pri učení pomocou hier. Sú to skôr heuristické kategórie pozorované empirickou analýzou postupov učiteľov pri vzdelávaní založenom na hre[5].


  1. McGonigal, J. (2011). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. Penguin Press.
  2. EdTechReview, What is GBL (Game-Based Learning)? https://edtechreview.in/dictionary/298-what-is-game-based-learning.
  3. EdTechReview, What is GBL (Game-Based Learning)? https://edtechreview.in/dictionary/298-what-is-game-based-learning.
  4. Hanghøj, T. (2013). Game-based teaching: Practices, roles, and pedagogies. In New Pedagogical Approaches in Game-enhanced Learning: Curriculum integration (pp. 81-101). IGI Global.
  5. Hanghøj, T. (2013). Game-based teaching: Practices, roles, and pedagogies. In New Pedagogical Approaches in Game-enhanced Learning: Curriculum integration (pp. 81-101). IGI Global.